شاخه تفكر كودك و نوجوان گروه تخصصي TRIZ
MENU | HOME
آموزشپروژهمشاورهپژوهشمحصولاتحضور در عرصه‌هاي بين‌الملليايجاد پايگاه تفكر
 آموزشبالا
TRIZموسسه، متناسب با ويژگي‌هاي هر بخش از فرآيند كشف و حل مساله، انجام بازي‌هاي زير را براي پرورش حواس، تخيل، تفكر و تكلم در كودكان توصيه مي‌كند:
والدين و معلمان در قالب 40 ماژول زير مي‌توانند چگونگي انجام بازي‌هاي پيشنهادي را با كودكان خود تمرين كنند و در تغيير نگرش حاكم بر ساختار آموزش و پرورش كشور پيش قدم شوند:
شمارهنام ماژولمدت ماژول
(ساعت)
1بازي دايره---
2بازي گوش شنوا---
3بازي چشم بينا---
4بازي بيني بويا---
5بازي لمس آشنا---
6بازي زبان چشا---
7بازي پديده جديد ---
8بازي پديده ديگر---
9بازي من به جاي پديده ---
10بازي چوب‌هاي جادويي «كم كردن» و «زياد كردن»---
11بازي چوب‌هاي جادويي «تقسيم كردن» و «تركيب كردن» ---
12بازي چوب‌جادويي «تغيير زمان»---
13بازي چوب‌هاي جادويي «زنده كردن» و «سنگ كردن»---
14بازي چوب‌هاي جادويي «تك‌كاره» و «همه‌كاره»---
15بازي چوب‌جادويي «ضد هم»---
16بازي چوب‌جادويي چهل‌كاره---
17بازي چوب‌جادويي «خود به خودي»---
18بازي بچه فيلسوف---
19بازي چوب جادويي «غيب‌شو»---
20بازي چوب‌هاي جادويي «شبيه‌كن» و «متفاوت‌كن»---
21بازي بله ـ نه---
22بازي پنجره‌ها---
23بازي «حذف مانع»---
24بازي لباس‌ها---
25بازي كلاه‌ها---
26بازي كفش‌ها---
27بازي نقش‌ها---
28بازي عينك همه‌طرفه---
29بازي‌هاي كلامي---
30فرآيند ساده كشف و حل مساله براي كودكان و نگاهي به بازي‌هاي تفكر خلاق در كنار يكديگر---
31سطوح مسايل و هدايت كودكان در سطح مساله‌هاي سطوح بالاتر و تعريف مساله خلاق---
32اينرسي تفكر و تكنيك‌هاي خلاقيت---
33تكامل استراتژي‌ها و تكنيك‌هاي كشف و حل مساله---
34آشنايي با TRIZ---
35عملكرد نوآوري و انسان نوآور ايراني ـ اسلامي---
36الگوهاي هدف گذاري تربيتي انسان نوآور ايراني ـ اسلامي---
37نظام نوآوري وزارت آموزش و پرورش---
38ساختار يك مدرسه با قابليت پرورش انسان نوآور---
39ويژگي‌هاي نظام هاي چهارگانه «ياددهي ـ يادگيري»، «ارزيابي و ارزشيابي»،«محتوايي و برنامه‌ريزي آموزشي» و «تشويق و تنبيه» در درون يك مدرسه با قابليت پرورش انسان نوآور---
40وظايف در قبال نوآوري---
توانمندي در پرورش كودك نوآور در قالب پنج سطح، هم‌تراز با سطوح بين‌المللي تقسيم شده است. نمودار پيشرفت افراد طي اين سطوح به شرح زير است:
از آنجا كه رويكرد افراد در مواجهه با يادگيري روش‌ها و بازي‌هاي پرورش‌دهنده تفكرخلاق در كودكان در قالب يكي از سه حالت:
 • يادگيري طرح درس‌هاي طراحي شده مبتني بر بازي‌هاي پرورش‌دهنده تفكر خلاق از كتاب درسي مرتبط؛
 • يادگيري بازي‌هاي پرورش‌دهنده تفكر خلاق و بكارگيري آن‌ها در تدوين برنامه ياددهي ـ يادگيري هدف مورد نظر در قالب طرح درس؛
 • ياددهي روش طراحي برنامه ياددهي ـ‌ يادگيري مبتني بر بازي‌هاي پرورش‌دهنده تفكر خلاق به ديگر علاقه‌مندان؛
قابل بررسي است، جهت پاسخ‌گويي به اين تمايلات، گروه تخصصي TRIZ در شاخه تفكر كودك و نوجوان، شيوه‌هاي زير را براي يادگيري روش‌هاي توانمندي در پرورش انسان نوآور طراحي نموده است:
 1. آموزش حرفه‌اي
 2. در آموزش حرفه‌اي، يادگيري ماژول‌ها در قالب سه سطح آموزشي برنامه‌ريزي شده است.

  در سطح اول
  • ماژول شماره 1؛
  • ماژول شماره 2؛
  • ماژول شماره 3؛
  • ماژول شماره 4؛
  • ماژول شماره 5؛
  • ماژول شماره 6؛
  • ماژول شماره 7؛
  • ماژول شماره 8؛
  • ماژول شماره 9؛
  • ماژول شماره 21؛
  • ماژول شماره 30؛
  • ماژول شماره 31؛
  • ماژول شماره 35؛
  • ماژول شماره 37؛
  پس از گذراندن ماژول‌هاي سطح 1، گواهي‌نامه دانايي I اعطا مي‌شود.
  در سطح دوم
  • مرور ماژول شماره 20؛
  • ماژول شماره 10؛
  • ماژول شماره 11؛
  • ماژول شماره 12؛
  • ماژول شماره 13؛
  • ماژول شماره 14؛
  • ماژول شماره 15؛
  • ماژول شماره 16؛
  • ماژول شماره 17؛
  • ماژول شماره 18؛
  • ماژول شماره 19؛
  • ماژول شماره 20؛
  • ماژول شماره 32؛
  • ماژول شماره 33؛
  • ماژول شماره 38؛
  پس از گذراندن ماژول‌هاي سطح 2، گواهي‌نامه دانايي II اعطا مي‌شود.
  در سطح سوم
  • ماژول شماره 21؛
  • ماژول شماره 22؛
  • ماژول شماره 23؛
  • ماژول شماره 24؛
  • ماژول شماره 25؛
  • ماژول شماره 26؛
  • ماژول شماره 27؛
  • ماژول شماره 28؛
  • ماژول شماره 34؛
  • ماژول شماره 37؛
  • ماژول شماره 39؛
  • ماژول شماره 40.
  پس از گذراندن ماژول‌هاي سطح 3، گواهي‌نامه توانايي III اعطا مي‌شود.
 3. آموزش ماژولار حضوري
 4. 40 ماژول پيش‌بيني شده براي توانمندي در پرورش انسان نوآور مبناي فعاليت‌هاي آموزشي شاخه تفكر كودك و نوجوان گروه تخصصي TRIZ موسسه است كه به صورت مجزا توسط مدرسان اين شاخه، با تقاضاي افراد حقيقي يا حقوقي ارايه مي‌شود. پس از پايان هر كارگاه آموزشي، گواهي‌نامه آشنايي ماژول مربوطه به شركت‌كنندگان اعطا مي‌شود.
  علاقه‌منداني كه گواهي‌نامه همه ماژول‌هاي موجود در يك سطح را دريافت كرده‌اند، در صورت تمايل مي‌توانند ادامه يادگيري خود را از مسير آموزش حرفه‌اي دنبال نمايند.

 5. آموزش ماژولار از راه دور
 6. محتواي آموزشي هر يك از 40 ماژول پيش‌بيني شده براي توانمندي در پرورش كودك نوآور در قالب لوح فشرده چند رسانه‌اي فراهم آمده است. افراد مي‌توانند با تهيه و مطالعه بسته‌هاي مرتبط با هر يك از ماژول‌ها و گذراندن آزمون مربوطه گواهي‌نامه آشنايي آن ماژول را دريافت كنند. علاقه‌منداني كه گواهي‌نامه همه ماژول‌هاي موجود در يك سطح را دريافت كرده‌اند، در صورت تمايل مي‌توانند با شركت در آزمون‌هاي online، گواهينامه خاص هر سطح استاندارد را نيز دريافت كنند. براي دريافت گواهي‌نامه سطح III علاقه‌مندان بايد تاييديه مدرس، مبني بر انجام مباحثه رفع اشكال و تعميق مطالب به صورت مجازي و يا حضوري را نيز ارايه نمايند.

 7. آموزش حوزه يادگيري محور
 8. در اين روش بر اساس نياز مراكز آموزشي و يا معلمان درس‌هاي خاص در حوزه‌هاي يادگيري مختلف، مدرس، بازي‌ها و ماژول‌هاي مرتبط با آن حوزه يادگيري خاص را مشخص مي‌كند و بسته آموزشي را بر اساس آن طراحي مي‌نمايد. با توجه به ماژول‌هاي پوشش‌يافته در بسته آموزشي، گواهي‌نامه آشنايي ماژول‌ها ارايه مي‌گردد.
  ادامه يادگيري تكميلي توانمندي در پرورش كودك نوآور براي افراد حقيقي و حقوقي متقاضي اين نوع دوره آموزشي با دنبال كردن شيوه‌هاي ديگر آموزشي امكان‌پذير است.

  تماس با ما

 پروژهبالا
براي تربيت انسان نوآور ايراني ـ اسلامي، پروژه‌هاي زير براي ارتقاي كاركرد سازمان‌هاي فعال در عرصه آموزش و پرورش قابل تعريف و انجام است:
• ارتقاي كاركرد مدرسه با قابليت پرورش انسان نوآور ايراني ـ اسلامي:
 • تدوين سند راهبردي و شاخص‌هاي سنجش موفقيت مدرسه از ديدگاه كليه صاحبان حقوق؛
  • بازنگري ساختار سازماني مدرسه و تدوين شرح وظايف پست‌هاي مدرسه؛
  • بازنگري فرآيندها و آيين‌نامه‌هاي اجرايي در مدرسه متناسب با نظام‌هاي ياددهي ـ يادگيري، محتوايي و برنامه درسي، ارزيابي و ارزشيابي، تشويق و تنبيه مدرسه با قابليت پرورش انسان نوآور ايراني ـ اسلامي؛
  • بازنگري سيستم ارزشيابي و ارتقاي منابع انساني اعم از دانش‌آموزان، مشاوران، معلمان، كاركنان و والدين نقش‌آفرين در مدرسه؛
  • استقرار مدل تدوين «طرح دروس» با توجه به اهداف جديد مدرسه؛
  • طراحي آموزش‌هاي مورد نياز براي سطوح مختلف منابع انساني.
 • ارتقاي كاركرد مركز مكمل مدرسه به مركز رشد دانش‌آموزي:
  • تدوين سند راهبردي و شاخص‌هاي سنجش موفقيت مركز رشد دانش‌آموزي از ديدگاه كليه صاحبان حقوق؛
  • بازنگري ساختار سازماني و تدوين شرح وظايف پست‌هاي مركز رشد دانش‌آموزي؛
  • بازنگري فرآيندها و آيين‌نامه‌هاي جاري در مراكز رشد دانش‌آموزي متناسب با نظام‌هاي تصور نوآوري، تولد نوآوري و تحقق نوآوري؛
  • بازنگري سيستم ارزشيابي و ارتقاي منابع انساني اعم از دانش آموزان، مشاوران، معلمان، كاركنان و والدين نقش‌آفرين در مركز رشد دانش‌آموزي؛
  • طراحي آموزش‌هاي مورد نياز براي سطوح مختلف منابع انساني.
 • راه‌اندازي آموزشگاه‌ تخصصي تفكر و حكمت:
  • تدوين اساس‌نامه، ساختار سازماني و آيين‌نامه‌هاي استقرار آموزشگاه‌ تفكر و حكمت؛
  • تدوين سند راهبردي آموزشگاه‌ تفكر و حكمت؛
  • همراهي در استقرار كامل آموزشگاه تفكر و حكمت.
 • راه‌اندازي و استقرار خانه تفكر و حكمت استاني:
  • تدوين اساسنامه، ساختار سازماني و آيين‌نامه‌هاي استقرار خانه تفكر و حكمت استاني؛
  • تدوين سند راهبردي خانه تفكر و حكمت استاني؛
  • همراهي در استقرار كامل خانه تفكر و حكمت استاني.
 • راه‌اندازي و استقرار پارك بازي‌ها و مساله‌ها:
  • تدوين اساسنامه، ساختار سازماني و آيين‌نامه‌هاي استقرار پارك بازي‌ها و مساله‌ها؛
  • همراهي در استقرار كامل پارك بازي‌ها و مساله‌ها.

تماس با ما

 مشاورهبالا
هر مدرسه و مركز مكمل مدرسه علاقه‌مند است كه يك برنامه جامع و شفاف براي گذار از وضعيت موجود به مدرسه با قابليت پرورش انسان نوآور و مركز رشد دانش‌آموزي در پيش روي خود داشته باشد. همچنين افراد حقيقي و حقوقي علاقه‌مند به نقش‌آفريني در عرصه آموزش و پرورش از طريق آموزشگاه‌هاي تخصصي تفكر و حكمت و يا سازمان‌هاي آموزش و پرورش علاقه‌مند به راه‌اندازي خانه‌هاي استاني تفكر و حكمت براي مديريت يكپارچه مدارس و مراكز رشد دانش‌آموزي در چارچوب‌هاي نظام نوآوري نيز، نياز دارند يك برنامه جامع براي فعال شدن در اين عرصه داشته باشند. مشاوره رويكردي است كه اين برنامه را براي هر سازمان محقق مي‌كند و نظرات اين مراكز را به دو شكل زير تأمين مي‌كند:
 • عقد قرارداد مشاوره پروژه‌اي؛
 • عقد قرارداد مشاوره فردي.
پس از هماهنگي و شناخت اوليه مركز، يكي از دو حالت فوق پيشنهاد مي‌شود. اين قرارداد معمولأ بسترهاي لازم را به گونه‌اي فراهم مي‌كند تا در نهايت مركز بتواند در قالب يكي از پروژه‌هاي مطرح شده در بخش پروژه، گذار خود از وضعيت موجود به وضعيت مطلوب، را دنبال نمايد.

تماس با ما

 پژوهشبالا
تربيت انسان نوآور ايراني ـ اسلامي مورد نظر اسناد تحولي كشور از جمله نقشه جامع علمي، در گروي بازتعريف برخي مفاهيم و مدل‌هاي شكل گرفته در آموزش و پرورش و برنامه‌هاي تربيتي تدوين شده براساس آن‌ها است:
 • وظيفه‌شناسي انسان در يك نگاه اسلامي ـ فلسفي؛
 • ظرفيت‌شناسي انسان در كل و در پايان هر مقطع و هر پايه تحصيلي مبتني بر آخرين انديشه‌هاي بشري با تاكيد بر توانمندي كشف و حل مساله در ساحت‌هاي تربيتي؛
 • ترسيم مدل هدفگذاري كلان تربيتي انسان نوآور ايراني ـ اسلامي مبتني بر ظرفيت ‌شناسي انسان از يك‌سو و وظيفه‌شناسي وي از سوي ديگر؛
 • هدف‌گذاري كمي و تدوين سوالات ملاك نشان‌دهنده اثرگذاري تربيتي، مبتني بر مدل كلان هدفگذاري متناسب با ظرفيت دانش‌آموزان در پايان هر مقطع و هر پايه تحصيلي؛
 • تدوين نظام ياددهي ـ يادگيري، نظام ارزيابي و ارزشيابي، نظام محتوايي و برنامه‌ريزي آموزشي و نظام تشويق و تنبيه با توجه به اهداف تربيتي تعيين ‌شده براي هر پايه از هر مقطع تحصيلي؛
 • تدوين مدل‌هاي عملياتي در فرآيندهاي جاري در مدرسه و مركز رشد دانش‌آموزي مبتني بر نظام ياددهي ـ يادگيري، نظام ارزيابي و ارزشيابي، نظام محتوايي و برنامه‌ريزي آموزشي و نظام تشويق و تنبيه؛
 • تدوين مدل‌هاي ارتقاي منابع انساني فعال در مدرسه و مركز رشد دانش‌آموزي اعم از مدير، معلم، دانش‌آموز، كادر پشتيبان و والدين؛
 • توليد بازي‌هاي بومي براي توسعه ظرفيت كودكان و نوجوانان با تاكيد بر توانمندسازي مهارت‌هاي تفكر، تخيل، تعقل و تكلم در ايشان در قالب سيستم كامل بازي‌هاي فكري؛
 • بررسي نتايج حاصل از اجراي بازي‌هاي فكري موجود در دنيا در تربيت كودكان و نوجوانان ايراني از منظر اهداف تربيتي كلان مورد انتظار از انسان نوآور ايراني ـ اسلامي.
تعريف پروژه پژوهشي در محدوده‌هاي مشخص در يكي از قالب‌هاي زير دنبال مي‌شود:
 • عقد قرارداد پژوهشي به درخواست سازمان‌ها؛
 • مشاوره علمي با دريافت تقاضاي دانشجويان مقاطع مختلف تحصيلي و تأييد دانشگاه يا مركز آموزش‌عالي متولي پايان‌نامه.

تماس با ما

 محصولاتبالا
تربيت انسان نوآور ايراني ـ اسلامي از طريق رسانه‌هاي ياددهي ـ يادگيري تسهيل مي‌شود. محصولات پيشنهادي شاخه تفكر كودك و نوجوان (توليد شده توسط اين شاخه يا شركاي داخلي و بين‌المللي) عبارتند از :
 • كتاب؛
 • نرم‌افزار تخصصي؛
 • لوح فشرده آموزشي؛
 • ابزارهاي تخصصي جانبي.
توليد محصولات مشابه با توجه به نيازها و تجارب منحصر به فرد مدارس، مراكز رشد دانش‌آموزيو آموزشگاه‌هاي تخصصي (مانند كتاب مستندسازي تجارب معلمان يك مدرسه در تدوين طرح دروس با استفاده از تكنيك‌هاي خلاقيت يا سيستم‌ بازي‌هاي TRIZ_OTSM) در قالب توليد مالتي مديا قابل انجام است.

تماس با ما

 حضور در عرصه‌هاي بين‌الملليبالا
دستاوردهاي علمي در قالب «مقاله علمي پژوهشي» و «كتاب» و نوآوري‌ها در قالب «سند ثبت نوآوري» منتشر مي‌شوند:
 • كنفرانس‌هاي داخلي با محوريت ترسيم چگونگي تعامل با كودكان در حيطه‌هاي مرتبط با «كشف و حل مساله»، «نوآوري»، «تفكر»؛
 • نشريات داخلي با محوريت تفكر كودكان؛
 • كنفرانس‌هاي داخلي با محوريت TRIZ، «كشف و حل مساله»، «نوآوري» پذيراي مقالات مرتبط با تعليم و تربيت؛
 • نشريات داخلي با محوريت TRIZ، «كشف و حل مساله»، «نوآوري» پذيراي مقالات مرتبط با تعليم و تربيت؛
 • كنفرانس‌هاي بين‌المللي با محوريت ترسيم چگونگي تعامل با كودكان در حيطه‌هاي مرتبط با «كشف و حل مساله»، «نوآوري»، «تفكر»؛
 • نشريات بين‌المللي با محوريت تفكر كودكان؛
 • موسسات فعال در حيطه تفكر كودكان در ايران؛
 • موسسات فعال در حيطه تفكر كودكان در جهان.
 • به منظور تسهيل ارايه شدن دستاوردهاي علمي متخصصان ايراني در كنفرانس‌ها و نشريات بين‌المللي، كليه پيش‌نيازها در قالب يك بسته خدماتي فراهم شده است.

  تماس با ما

   ايجاد پايگاه تفكربالا
  با ايجاد پايگاه‌هاي تفكر در مراكز آموزشي و پرورشي مانند مدرسه و مركز رشد دانش‌آموزي يا آموزشگاه‌هاي فعال در حيطه آموزش و پرورش، كليه خدمات شش‌گانه بالا توسط متخصصان آموزش ديده، از همان مراكز متناسب با شرايط خاص و منحصر به فرد هر مركز، توليد و اجرا مي‌شود:
  • استقرار دفتر«توسعه راهبري» در مدرسه؛
  • استقرار دفتر«توسعه راهبري» در مركز رشد دانش‌آموزي؛
  • استقرار ساختار اتاق فكر، پايگاه‌هاي حل مساله و پايگاه TRIZ در آموزشگاه‌هاي تخصصي.

  تماس با ما

  كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت محفوظ و متعلق به موسسه مطالعات نوآوري و فناوري ايران (1381 تا كنون) مي‌باشد.
  copyright © Iranian Institute of Innovation and Technological Studies LTD. (All rights reserved)