شاخه فني- مهندسي گروه تخصصي TRIZ
MENU | HOME
آموزشپروژهمشاورهپژوهشمحصولاتحضور در عرصه‌هاي ملي و بين‌الملليايجاد پايگاه تفكر
 آموزشبالا
شاخه فني-مهندسي گروه تخصصي TRIZ موسسه در كشف و حل مسايل سازمان‌ها از الگوريتم زير متناسب با محيط سازمان‌هاي ايراني كه توسط اعضاي اين گروه توسعه يافته، استفاده مي‌كند.

آموزش الگوريتم فوق و ابزارهاي پيشنهاد شده در آن در قالب 20 ماژول زير تقسيم شده است:

شمارهنام ماژولمدت ماژول
(ساعت)
1خاستگاه TRIZ8
2ابزار تحليل كاركرد و ويژگي‌ها {Function Analysis and Attributes/FAA}8
3ابزار تحليل موضوع، ويژگي، مقدار {Element-Name of feature-Value analysis/ENV}2-4
4ابزار تحليل نتيجه نهايي ايده‌آل {Ideal Final Result analysis/IFR}4
5ابزار تحليل چند پنجره‌اي {Multi Screen Analysis}2
6ابزار تضاد تكنيكي و 40 اصل ابداعي {Technical Contradiction and 40 Inventive Principles}12
7ابزار تضاد فيزيكي و اصول تفكيك {Physical Contradiction and Seperation Principles}4
8ابزار تکامل سیستم‌ها {Evalution of Systems}6
9ابزارهاي ابزار منحني عمر {S-Curve Analysis}4
10ابزار مدل سازي شيء – اثر و 76 استاندارد {Substance-Field Modeling/SU-Field and 76 Standards}8
11ابزار تحليل انهدام {Subversion Analysis}4
ابزار تحليل تضاد ريشه‌اي {RCA+/Root Contradiction Analysis}2
ابزار تحليل علت و معلول {Cause-Effect Analysis}6
12ابزار انتقال ويژگي {Feature Transfer}2
ابزار دانش - اثرات موجود در طبیعت {Knowledge-Effects}2
الگوريتم بكارگيري دانش-اثرات موجود در طبيعت {SLP}2
13ابزار منابع {Resources}2
14ابزارهاي رفع اينرسي تفكر {PI-Tools}6
15ابزار روندهاي تكامل {Trends of Evolution}8
16ابزار پيرايش {Trimming}4
17انسان نوآور و سیستم بازی‌های نظريه عمومي تفكر قوي{OTSM} برای پرورش انسان نوآور10
18سازمان نوآور و مدیریت نوآوری در سازمان4
19وظایف در قبال نوآوری4
20متدولوژی TRIZ4
توانمندي در كشف و حل مسايل مبتني بر فرآيند فوق در قالب پنج سطح هم‌تراز با سطوح بين‌المللي تقسيم‌بندي شده است. نمودار پيشرفت افراد طي اين سطوح به صورت زير است:

آشكار كردن سبد كسب امتياز
فعاليت امتيازآورامتياز
شركت در نشست تحقيقاتي غيرتكراري0/5حداقل 3 مورد
شركت در كنفرانس 1
تأليف مقاله 0/5-2حداقل 1 مورد
توليد محصول دانش مبنا 1-3حداقل 1 مورد
همكاري اجرايي در پروژه‌هاي آموزشي 0/5حداقل 2 مورد
معرفي اعضاي جديد 0/5حداقل 2 و حداكثر 4 مورد
نهان كردن سبد كسب امتياز
آشكار كردن سبد كسب امتياز
فعاليت امتيازآور سبدامتياز
مستند‌سازي نشست تحقيقاتي غيرتكراري 0/5حداقل 3 مورد
شركت در كنفرانس 1حداقل 1 مورد
دستيار مدرس 0/5حداقل 5 مورد
تأليف مقاله 2حداقل 1 مورد
توليد محصول دانش مبنا 1-3حداقل 1 مورد
كارشناسي پروژه 2حداقل 1 مورد
نوشتن پروپوزال پروژه حل مسأله 2حداقل 1 مورد
فعاليت امتيازآور سبدامتياز
شركت در سمينار و نشست تحقيقاتي0/5حداقل 6 مورد
شركت در كنفرانس1
دستيار مدرس0/5
تاليف مقاله2
كارشناسي پروژه2
معرفي اعضاي جديد0/5
نوشتن پروپوزال پروژه حل مسأله 2
نهان كردن سبد كسب امتياز
آشكار كردن سبد كسب امتياز
فعاليت امتيازآور سبدامتياز
ارايه‌كننده سمينار و نشست تحقيقاتي غيرتكراري 2حداقل 2 مورد
شركت در كنفرانس1
دستيار مدرس سطح I و II0/5
دستيار راهبر پروژه حل‌مساله 5حداقل 1 مورد
تاليف مقاله2
ترجمه كتاب3-5
نوشتن پروپوزال پروژه حل‌مساله2
كارشناس پروژه حل‌مساله 2
فعاليت امتيازآور سبدامتياز
تدريس ماژول‌هاي سطح I 1حداقل 10 مورد
نهان كردن سبد كسب امتياز
آشكار كردن سبد كسب امتياز
فعاليت امتيازآور سبدامتياز
دبير سمينار يا نشست تحقيقاتي 1حداقل 2 مورد
دستيار راهبر پروژه حل مساله 5
تاليف كتاب 3-10
كارشناس پروژه حل‌مساله 2
رايزني و نوشتن پروپوزال حل مساله 2

يا

فعاليت امتيازآور سبدامتياز
ارايه‌كننده سمينار و نشست‌تحقيقاتي در سازمان متبوع2
معرفي پروژه حل‌مساله در سازمان متبوع5
8 ساعت مشاوره پروژه‌يابي در سازمان‌هاي ديگر5
فعاليت امتيازآور سبدامتياز
طراحي يك طرح درس2حداقل 2 مورد
تدريس دوره‌هاي سطح II ،I و III2حداقل 8 مورد
نهان كردن سبد كسب امتياز
آشكار كردن سبد كسب امتياز
فعاليت امتيازآورامتياز
ثبت اختراع پس از يك پروژه8-10
ثبت مقاله روي نظريه ISI2-10حداقل 1 مورد
تاليف كتاب3-10
دريافت جايزه از كنفرانس5
راهبر پروژه10حداقل 2 مورد
نهان كردن سبد كسب امتياز

و از آنجا كه رويكرد افراد در مواجهه با يادگيري TRIZ در قالب يكي از سه حالت:

 • عدم اشتياق در يادگيري ابزار فكري جديد و تمايل به پيشبرد امور به شيوه معمول؛
 • اشتياق به يادگيري بخشي از فرايند و تمايل براي توانمند شدن در حل مسايل موجود؛
 • اشتياق به يادگيري كامل فرايند و تمايل به تسلط به پيش‌بيني مسايل آينده و داشتن ايده‌هايي براي جلوگيري از بروز آن‌ها؛
قابل بررسي است، جهت پاسخ‌گويي به اين تمايلات، گروه تخصصي TRIZ در شاخه فني‌-مهندسي، شيوه‌هاي زير را براي يادگيري TRIZ طراحي نموده است:
 1. آموزش حرفه‌اي
 2. در آموزش حرفه‌اي، يادگيري ماژول‌ها در قالب سه سطح آموزشي مطابق با استانداردهاي بين‌المللي برنامه‌ريزي شده است.

  در سطح اول
  • ماژول شماره 1؛
  • ماژول شماره 2؛
  • ماژول شماره 3؛
  • ماژول شماره 4؛
  • ماژول شماره 5؛
  • ماژول شماره 6؛
  • ماژول شماره 7؛
  • تحليل ريشه علت از ماژول شماره 11؛
  • ماژول شماره 20؛
  پس از مدت 40 ساعت آموزش، گواهي‌نامه دانايي I اعطا مي‌شود. در صورت كسب امتياز مندرج در نمودار سطوح ارتقاي حرفه‌اي، مدرك رهجوي TRIZ با نام اختصاري TEF به شركت‌كنندگان اعطا خواهد شد.
  در سطح دوم
  • مرور ماژول شماره 20؛
  • ماژول شماره 8؛
  • ماژول شماره 9؛
  • ماژول شماره 10؛
  • تحليل علت و معلول از ماژول شماره 11؛
  • ماژول شماره 12؛
  • ماژول شماره 13؛
  • ماژول شماره 14؛
  پس از مدت 40 ساعت آموزش، گواهي‌نامه دانايي II اعطا مي‌شود. در صورت كسب امتياز مندرج در نمودار سطوح ارتقاي حرفه‌اي و موفقيت در آزمون دانايي، مدرك رهروي TRIZ با نام اختصاري TIF به شركت‌كنندگان اعطا خواهد شد.
  در سطح سوم
  • مرور ماژول شماره 20؛
  • تحليل انهدام از ماژول شماره 11؛
  • ماژول شماره 15؛
  • ماژول شماره 16؛
  • ماژول شماره 17؛
  • ماژول شماره 18؛
  • ماژول شماره 19.
  پس از مدت 40 ساعت آموزش، گواهي‌نامه توانايي اعطا مي‌شود. در صورت كسب امتياز مندرج در نمودار سطوح ارتقاي حرفه‌اي و موفقيت در آزمون توانايي، مدرك كارشناس TRIZ با نام اختصاري TE به شركت‌كنندگان اعطا خواهد شد.
 3. آموزش ماژولار حضوري
 4. 20 ماژول پيش‌بيني شده براي يادگيري الگوريتم كشف و حل مساله كه مبناي فعاليت‌هاي آموزشي و حرفه‌اي مؤسسه مطالعات نوآوري و فناوري ايران است، به صورت مجزا توسط مدرسان MCT و مدرسان ارشد FCT اين شاخه گروه تخصصي TRIZ، با تقاضاي افراد حقيقي يا حقوقي ارايه مي شود.
  پس از پايان هر كارگاه آموزشي، گواهي‌نامه آشنايي ماژول مربوطه به شركت‌كنندگان اعطا مي‌شود.
  علاقه‌منداني كه گواهي‌نامه همه ماژول‌هاي موجود در يك سطح را دريافت كرده‌اند، در صورت تمايل مي‌توانند ادامه يادگيري خود را از مسير آموزش حرفه‌اي دنبال نمايند.

 5. آموزش ماژولار از راه دور
 6. محتواي آموزشي هر يك از 20 ماژول پيش‌بيني شده براي يادگيري الگوريتم كشف و حل مساله در قالب لوح فشرده چند رسانه‌اي فراهم آمده است. افراد مي‌توانند با تهيه و مطالعه بسته‌هاي مرتبط با هر يك از ماژول‌ها و گذراندن آزمون مربوطه گواهي‌نامه آشنايي آن ماژول را دريافت مي‌كنند.
  علاقه‌منداني كه گواهي‌نامه همه ماژول‌هاي موجود در يك سطح را دريافت كرده‌اند، در صورت تمايل مي‌توانند با شركت در آزمون هاي online گواهينامه خاص هر سطح استاندارد را نيز دريافت كنند. براي دريافت گواهي‌نامه توانايي علاقه‌مندان بايد تاييديه مدرس عالي با نام اختصاري PBT مبني بر انجام مباحثه رفع اشكال و تعميق مطالب به صورت مجازي و يا حضوري را نيز ارايه نمايند.

 7. آموزش مساله محور
 8. در اين روش ابتدا مسأله تعريف مي‌شود. سپس مدرس عاليPBT‌، الگوريتم كشف و حل مسايل را براي مسأله مورد نظر دنبال مي‌كند و بسته آموزشي را بر اساس آن طراحي مي‌نمايد. با توجه به ماژول‌هاي پوشش‌يافته در بسته آموزشي، گواهي‌نامه آشنايي ماژول‌ها ارايه مي‌گردد.
  ادامه يادگيري تكميلي الگوريتم كشف و حل مساله براي افراد حقيقي و حقوقي متقاضي اين نوع دوره آموزشي با دنبال كردن شيوه‌هاي ديگر آموزشي امكان‌پذير است.

تماس با ما

 پروژهبالا
بكارگيري TRIZ به معناي توانمندي فردي و سازماني در كشف و حل مسايل است. معمولأ سازمان در مسير بهبود سازماني خود با يكي از خواسته‌هاي زير روبرو است:
 • شفاف كردن وضعيت سازمان (محصول يا خدمت سازمان) نسبت به خواسته مخاطبان و مشتريان؛
 • شفاف كردن وضعيت سازمان (محصول يا خدمت سازمان) نسبت به منحني تكامل خود؛
 • تهيه فهرست اولويت‌بندي شده‌اي از مسايل سازمان (محصول يا خدمت سازمان)؛
 • حل مسايل اولويت‌بندي شده سازمان (محصول يا خدمت سازمان)؛
 • شفاف كردن فرصت‌هاي تكامل سازمان در قالب نسل‌هاي جديد محصولات و خدمات فعلي و يا محصولات و خدمات جديد؛
 • پيشنهاد بازارهاي جديد.
هريك از خواسته‌هاي بالا را مي‌‌توان در قالب پروژه‌هاي كشف و حل مسأله مشاركتي سازمان و مشاور تعريف و اجرا نمود.

تماس با ما

 مشاورهبالا
هر سازمان صنعتي يا خدماتي علاقه‌مند است كه يك برنامه جامع و شفاف از بدو ورود نوآوري نظام يافته (TRIZ) به ادبيات عمومي سازمان تا انتفاع كامل از بكارگيري نوآوري نظام يافته (TRIZ) در عمل، پيش روي خود داشته باشد.
مشاوره رويكردي است كه اين برنامه را براي هر سازمان محقق مي‌كند و نظرات سازمان‌ها را به دو شكل زير تأمين مي‌نمايد:
 • عقد قرارداد مشاوره پروژه‌اي؛
 • عقد قرارداد مشاوره فردي (معرفي يكي از اعضاي گروه تخصصي TRIZ با رتبه‌هاي حرفه‌اي TS، PBT و يا TM).
پس از هماهنگي و شناخت اوليه سازمان متقاضي، يكي از دو حالت فوق پيشنهاد خواهد شد.

تماس با ما

 پژوهشبالا
توسعه و تكميل TRIZ در رويكردهاي زير قابل پي‌گيري است:
 • توسعه، تكميل و ساده‌سازي متدولوژي‌هاي پيشنهاد شده در بكارگيري ابزارهاي TRIZ؛
 • توسعه، تكميل و ساده‌سازي ابزارهاي پيشنهادي براي كشف و حل مسايل با ماهيت‌هاي مختلف در TRIZ؛
 • همراهي در بكارگيري متدولوژي TRIZ در يك صنعت يا يك صنف خدماتي جديد (مطالعه موردي)؛
 • همراهي در بكارگيري برخي از ابزارهاي TRIZ در يك صنعت يا يك صنف خدماتي جديد (مطالعه موردي)؛
 • گردآوري و تحليل موضوعي مسايل كشف و حل شده با استفاده از TRIZ در يك حوزه خاص علمي و كاربردي در دنيا؛
 • تعيين وضعيت آمادگي يك صنعت يا يك صنف خدماتي براي ورود به عصر نوآوري؛
 • توسعه، تكميل و ساده‌سازي متدولوژي‌هاي پيشنهاد شده در ديگر رويكردهاي كشف و حل مسأله.
تعريف پروژه پژوهشي در محدوده‌هاي مشخص در يكي از قالب‌هاي زير دنبال مي‌شود:
 • عقد قرارداد پژوهشي به درخواست سازمان‌ها؛
 • مشاوره علمي با دريافت تقاضاي دانشجويان مقاطع مختلف تحصيلي و تأييد دانشگاه يا مركز آموزش متولي پايان‌نامه يا خروجي مورد انتظار.

تماس با ما

 محصولاتبالا
محصولات مبتني بر TRIZ يا با تأكيد بر فرايند ياددهي – يادگيري يا با تأكيد بر تسهيل بكارگيري TRIZ توليد شده‌اند. محصولات شاخه فني – مهندسي مؤسسه و يا شركاي داخلي و بين‌المللي آن عبارتند از: توليد هريك از محصولات بالا با توجه به نياز خاص سازمان (مانند كتاب بكارگيري TRIZ در يك صنعت خاص و ...) در قالب پروژه توليد مالتي مديا قابل انجام است.

تماس با ما

 محصولاتبالا
TRIZ يا با تأكيد بر فرايند ياددهي – يادگيري يا با تأكيد بر تسهيل بكارگيري TRIZ توليد شده‌اند. محصولات شاخه فني – مهندسي مؤسسه و يا شركاي داخلي و بين‌المللي آن عبارتند از: توليد هريك از محصولات بالا با توجه به نياز خاص سازمان (مانند كتاب بكارگيري TRIZ در يك صنعت خاص و ...) در قالب پروژه توليد مالتي مديا قابل انجام است.

تماس با ما

 حضور در عرصه‌هاي ملي و بين‌الملليبالا
دستاوردهاي علمي در قالب «مقاله علمي پژوهشي» و «كتاب» و نوآوري‌ها در قالب «سند ثبت نوآوري» منتشر مي‌شوند.
 • كنفرانس‌هاي داخلي با محوريت TRIZ؛
 • نشريات داخلي با محوريت TRIZ؛
 • كنفرانس‌هاي داخلي داراي محور يا پانل مرتبط با « كشف و حل مسأله» و «نوآوري»؛
 • نشريات داخلي پذيراي مقالات مرتبط با «كشف و حل مسأله»، «نوآوري» و «TRIZ»؛
 • كنفرانس‌هاي بين‌المللي با محوريت TRIZ؛
 • نشريات بين‌المللي با محوريت TRIZ؛
 • كنفرانس‌هاي بين‌المللي داراي محور يا پانل مرتبط با « كشف و حل مسأله» و «نوآوري»؛
 • نشريات بين‌المللي پذيراي مقالات مرتبط با «كشف و حل مسأله»، «نوآوري» و «TRIZ».
به منظور تسهيل ارايه شدن دستاوردهاي علمي متخصصان ايراني در كنفرانس‌ها و نشريات بين‌المللي، كليه پيش‌نيازها در قالب يك بسته خدماتي فراهم شده است.

تماس با ما

 ايجاد پايگاه تفكربالا
با ايجاد پايگاه تفكر در سازمان‌ها، كليه خدمات شش‌گانه بالا توسط متخصصان آموزش ديده از همان سازمان، متناسب با شرايط سازمان توليد و اجرا مي‌گردد. پايگاه تفكر معمولأ در سطوح زير در سازمان نهادينه مي‌شود:
 • اتاق فكر (در سطح مديريت ارشد سازمان براي شناخت وضعيت سازمان، رصد آينده و تعيين جهت‌هاي تكامل آن به صورت برنامه‌ريزي شده در زمان‌هاي مشخص)؛
 • پايگاه حل مساله (براي شناخت مسايل موجود در شكاف بين وضعيت موجود تا وضعيت مطلوب، تعيين ماهيت مسايل، تعيين بهترين متدولوژي‌ها و رويكردهاي حل آن‌ها و در نهايت ارجاع مسايل به گروه‌هاي حل مسأله در درون سازمان و يا مشاوران امين سازماني)؛
 • پايگاه TRIZ (براي كشف و حل مسايل مرتبط با نوآوري و فراهم نمودن زمينه رقابتي ارزنده در بازار).
برنامه ايجاد پايگاه تفكر پس از بررسي وضعيت نهادينه شدن رويكردهاي تعالي و بهبود همچون «تعالي سازماني»، «نظام پيشنهادات»، «ايزو» و ... در سازمان در قالب يك رويكرد تلفيقي پيشنهاد خواهد شد.

تماس با ما

كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت محفوظ و متعلق به موسسه مطالعات نوآوري و فناوري ايران (1381 تا كنون) مي‌باشد.
copyright © Iranian Institute of Innovation and Technological Studies LTD. (All rights reserved)